Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Přijmout vše
Nezbytné/funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Přijmout vše

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzhledem k tomu, že textový a grafický obsah této webové stránky je chráněn autorskými, vlastnickými či užívacími právy a je tak předmětem duševního vlastnictví nebo jiných práv, jakékoli neoprávněné využití či kopírování obsahu těchto stránek představuje porušení autorského práva a dalších nebo souvisejících práv. Uživatelé mohou tisknout, kopírovat či jinak šířit obsah této webové stránky pouze, pokud je obsah využíván pro osobní a nekomerční účely, jsou ponechána veškerá upozornění o autorském právu, nebo jiná obdobná upozornění, citace či uvedení původu daného obsahu (uvedení odkazu na tyto webové stránky). Obsahy z této stránky nesmí být pozměněny, reprodukovány, veřejně vystaveny, předváděny, distribuovány či využívány pro jakékoliv veřejné nebo obchodní účely.

Vážení přátelé,

v prvé řadě bychom si dovolili uvést, že si velmi vážíme Vaší důvěry.

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou námi provozovaných webových stránek (www.acrodesign.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů.

Tyto zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, zájemců o naše zboží a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči nám.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

Správce Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je pan Michal Kohout – Acrodesign / Acroatelier. Identifikační údaje jsou následující:

Michal Kohout - Acrodesign / Acroatelier

IČ: 713 94 141
DIČ: CZ8302110014
Sídlo: Kačerovská 481/6, 141 00, Praha 4 – Michle
Datum zápisu do živnostenského rejstříku: 13. 12. 2004

Můžete se na nás kdykoliv obrátit dopisem zaslaným na adresu našeho sídla, na telefonním čísle +420 721 469 954, anebo emailem na adrese michal@acrodesign.cz.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s objednáním zboží a služeb prostřednictvím našich webových stránek

V případě objednání zboží a služeb na www.acrodesign.cz budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, bankovní spojení, údaje o zakoupeném zboží a službě a jejich ceně. Pokud jste právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o Vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místa podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje Vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby, příp. údaje týkající se Vaší webové stránky a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje Váš souhlas.

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace uzavřené smlouvy, dodání objednaného zboží a služeb, a také za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv. Tyto údaje budeme v naší zákaznické databázi zpracovávat po dobu 5 let ode dne obdržení poslední objednávky. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

Pokud budeme objednané zboží doručovat na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení nebo obchodní firma, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží také příslušnému přepravci.

V případě, že od smlouvy odstoupíte, budeme zpracovávat také číslo Vašeho bankovního účtu, které nám pro účely vypořádání našich vzájemných závazků sdělíte. Tyto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení peněz a proto, abychom prokázali, že Vám uhrazená částka byla skutečně vrácena, maximálně však po dobu 90 dnů. Jelikož je poskytnutí těchto osobních údajů potřebné pro vypořádání našich vzájemných závazků při odstoupení od smlouvy, Váš souhlas se zpracováním se v tomto případě nevyžaduje.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Jsme otevřeni Vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem nebo poštou.

Pro zpracování Vašich požadavků a zodpovězení Vašich dotazů zpracováváme Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení Vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na Váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto Váš souhlas se zpracováním v tomto případě nevyžadujeme.

Pokud bude předmětem Vašeho požadavku reklamace zboží, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Vaše osobní údaje budeme v této souvislosti zpracovávat z důvodu splnění smluvních a zákonných povinností a z důvodu ochrany našich práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Váš souhlas s tímto zpracováním proto není vyžadován. Doba a rozsah zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od naší povinnosti reklamaci vyřídit.

Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou naší provozovny

Okolí naší provozovny hlídáme kamerovým systémem. Kamery do těchto míst umísťujeme z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů, kterými jsou prevence vzniku škod a ochrana majetku. Provoz kamerových systémů zajišťujeme sami. K záznamům a serverům, na kterých jsou tyto záznamy uloženy, mají přístup pouze naši autorizovaní zaměstnanci zpracovatele. Umístěné kamery jsou řádně označeny. Kamerové záznamy z okolí naší provozovny jsou zpracovávány maximálně po dobu 30 dnů ode dne jejich pořízení.

Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou našich webových stránek

V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému. Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Tyto protokolové soubory zpracováváme bez Vašeho souhlasu a uchováváme je po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

Služby Google

V rámci služby Google AdWords poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, využíváme službu Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy. Personalizaci reklamy můžete vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

Užívání sociálních pluginů

Naše webové stránky obsahují sociální pluginy třetích stran, a to plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Díky tomuto pluginu můžete sdílet obsah s dalšími lidmi. Tento sociální plugin nespravujeme my a nejsme tak odpovědni za případné zpracování Vašich osobních údajů výše uvedenými provozovateli těchto pluginů, kteří jsou vůči Vám v postavení správců osobních údajů, nebo jejich webových stránek.

Předávání Vašich osobních údajů

Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje, které jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Nejčastěji Vaše osobní údaje předáváme společnostem zajišťujícím pro nás distribuci a dopravu zboží (logistické společnosti), účetní, technickou a IT podporu nebo činnost znalců, advokátů a auditorů.

Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou fyzické osoby a společnosti se sídlem na území České republiky.

Na vyžádání jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje také státním orgánům a úřadům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, atp.). Činíme tak proto, že nám to ukládá zákonná povinnost.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně.

Ochrana Vašich údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, k jakému účelu mohou být Vaše údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 

  • právo na přístup k osobním údajům: máte právo obdržet od nás bezplatně na základě Vaší žádosti informace o tom, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání Vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět, a my je neprodleně opravíme.
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy nám souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
  • právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  • právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Vám nebo jiné osobě.
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

 

Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.

Vaše práva, stejně jako stížnosti, můžete uplatnit písemně či e-mailem u naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše.
Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účinnost zásad

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkách nebo na vyžádání v naší provozovně.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme Vás informovat o všech podstatných změnách.

Zpět